VISIE

Architectenbureau Vroom is gespecialiseerd in het restaureren en renoveren van monumenten, en het herbestemmen van bestaande panden, met de focus op de binnenstad van Amsterdam.

Het monument en de opdracht
Vaak sta je voor vragen als: behoud van een betimmering uit 1780 in het zicht of terug naar de oorspronkelijke bouwmuren uit 1675? Hoe valt een monumentaal onderdeel te rijmen met de nieuwe functie binnen het pand? Voor dit soort opgaven vinden wij oplossingen. Circulair bouwen en duurzaamheid zijn bij ons vaste onderdelen. Wij hebben uitstekende relaties met de gemeentelijke instanties, waaronder Monumenten en Archeologie. Wij werken ontwerpend, vernieuwend, verfrissend en houden daarbij rekening met de historische gegroeide situatie. Oud en nieuw vormen een harmonieus geheel. Wij betrekken bij voorkeur de opdrachtgever bij de discussies over het monument, het ontwerp en de uitwerking, tot in detail. In de architectuur moet het doel de uitvoering bepalen: ons doel is goed bouwen!

WERKWIJZE

Architectenbureau Vroom is gespecialiseerd in restauratie en renovatie van oude – veelal monumentale – panden. Naast het herstellen en benadrukken van monumentale aspecten in een pand wordt het object in goed overleg met de opdrachtgevers en de betrokken instanties aangepast aan nieuwe wensen. Wij hebben als doel om binnen een ontwerp alle mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Wij vertalen de wensen van de opdrachtgevers naar een ontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die gesteld worden aan monumenten (in het geval van een monumentaal pand), de bouwregelgeving (in verband met de vergunningaanvraag) en de uiteindelijke uitvoering door een aannemer.

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in 4 fasen:

Fase 1: Bestaande Toestand + Voorlopig Ontwerp

In deze fase wordt vooronderzoek gedaan op basis van bestaande en oude tekeningen, voor zover deze in een archief te achterhalen zijn. Op basis van inmetingen in het pand zullen wij de bestaande toestand in kaart brengen en op tekening zetten. De tekening van de bestaande toestand bestaat uit de plattegronden voor alle verdiepingen, de gevelaanzichten en een doorsnede. Deze tekeningen vormen een belangrijke basis voor alle volgende fasen, omdat hierop het ontwerp en de maatvoeringen gebaseerd worden.

Voor het maken van een Voorlopig Ontwerp zal in samenspraak eerst een programma van eisen opgesteld worden. Hierna wordt gekeken hoe alle gewenste ruimten en functies zo optimaal mogelijk in het bestaande pand passen. In deze fase wordt de grotere structuur en opzet vastgelegd. In de volgende fasen zal steeds verder ingezoomd worden om alle punten steeds verder te specificeren.

Fase 2: Definitief Ontwerp (incl. vergunningaanvraag)

In de tweede fase wordt het definitieve plan uitgewerkt en wordt de vergunningaanvraag ingediend. Een reguliere bouwaanvraag duurt 8 weken. Voor een rijksmonument of een aanvraag waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan geldt de uitgebreide procedure van 26 weken. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gelden landelijke regels. De kosten voor de vergunningsaanvraag verschillen per gemeente en staan in de gemeentelijke legesverordening.

Fase 3: Bouwvoorbereiding + Prijs & Contractvorming

Nadat de vergunningaanvraag is ingediend kan worden gestart met de derde fase. Het plan wordt in deze besteksfase tot in detail uitgewerkt. In bestekboek, bijbehorende tekeningen en bijlagen wordt zoveel mogelijk vastgelegd hoe e.e.a. gebouwd moet gaan worden. Dit varieert van een overzicht van al het sanitair, een afwerkstaat met de vloer-, wand- en plafondafwerking voor alle ruimten tot bijvoorbeeld details van de belangrijke aansluitingen (kozijnen, aftimmeringen e.d.) in het pand.

Voor wat betreft het kiezen van een aannemer zijn er meerdere opties. Op basis van de bestekstukken kan een aantal aannemers uitgenodigd worden om deel te nemen aan een aanbesteding, waarbij deze partijen ieder met een prijs inschrijven. Ook is het mogelijk om één aannemer uit te nodigen om een prijs aan te bieden en met deze aannemer kan in bouwteam het plan verder geoptimaliseerd worden. De uiteindelijke contractstukken zullen bestaan uit de bestekstukken van ons bureau, eventuele aanvullende stukken van externe adviseurs (bijvoorbeeld constructietekeningen of een asbestonderzoek) en een open begroting en planning van de aannemer.

Fase 4: Uitvoering

In de vierde fase wordt de bouwuitvoering begeleid. In overleg kan worden bepaald hoe uitgebreid dit zal gebeuren. In deze fase is het van belang om de kwaliteit, de voortgang en de kosten in de gaten gehouden. Over het algemeen worden aan de hand van tweewekelijkse bouwvergaderingen alle belangrijke bevindingen en eventuele wijzigingen vastgelegd. De oplevering vormt het eindpunt van de opdracht.

De bedoeling van bovenstaande informatie is om een beeld te geven van de rol van een architect en onze werkzaamheden per fase. Uiteraard is ieder project en ook iedere opdrachtgever verschillend en kunnen we een opdracht op maat maken. Wij nodigen elke opdrachtgever dan ook graag uit voor een vrijblijvend gesprek op ons kantoor.

Externe adviseurs

De aansluiting met een vaste kring van externe specialisten biedt opdrachtgevers toegang tot hun omvangrijke kennis, onder andere op het gebied van subsidieregelingen, belastingadviezen, milieu- en bodemonderzoeken en historisch (bouwkundig) onderzoek. Constructieberekeningen worden uitbesteed aan deskundigen op dat terrein. Calculatie, zoals het samenstellen van directiebegrotingen, wordt doorgaans uitbesteed, en altijd door het bureau uitvoerig gecontroleerd.

GEAR – VAWR

Het bureau is GEAR gecertificeerd en lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie vanaf 2008 (www.vawr.nl). De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. De vereniging is opgericht in juni 2006. Leden van de VAWR zijn in het bezit van een GEAR-certificaat. GEAR staat voor: Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie. Een regeling die waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen die de verantwoorde omgang met monumenten vraagt.

De Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) omvat criteria en beoordelingsprocedures waarmee de kwaliteit van het werk van restauratiearchitecten en het restaurerende architectenbureau op vakinhoudelijk gebied wordt gedefinieerd en toetsbaar gemaakt. Erkenning als GEAR architect vormt een waarborg voor te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding, samen met andere uitvoeringspartijen. Daarnaast is de regeling gericht op consolidatie en vermeerdering van vakkennis en op collegiale kennisuitwisseling. Architectenbureau Vroom beheerst de complexe regelgeving voor monumenten, in combinatie met gebruik van de nieuwste technieken en materialen. Het gebruik van duurzame materialen en het zorgvuldig omgaan met energieverbruik zijn voor ons belangrijke elementen.

Keurmerken-2022

MEDEWERKERS

Van links naar rechts: ir. Jan-Willem Kuipers, ir. Wolbert Vroom,  ir. Debby Heilker-Lamerigts,
ir. Letizia Romani, ing. Matthijs Bos, drs. ing. Pieter de Jong

ir. Wolbert Vroom  Architect / directeur

Wolbert werkt met veel plezier vanuit de toepasselijke 17e-eeuwse omgeving aan restauraties en renovaties van monumentale huizen in/om Amsterdam. Na zijn studie Bouwkunde in Delft begon hij in 1988 zijn eigen bureau. Naast architectuur vormen oude en bijzondere architectuurboeken zijn grote passie.

ir. Debby Heilker-Lamerigts  Projectleider

Debby Heilker-Lamerigts is werkzaam bij Vroom sinds november 2008. In 1997 is zij afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Debby heeft 12 jaar gewerkt bij Van Schagen Architekten en in 2010 heeft zij de BMA-cursus Restauratietechnieken voltooid. Debby heeft een mooie portefeuille opgebouwd met bijzondere projecten zoals Tweede Weteringdwarsstraat, Zuster Constancelaantje, Houtmankade en Achtergracht. Bij Vroom werkt zij als projectleider/ ontwerper van meerdere restauratieprojecten. 

ir. Jan-Willem Kuipers  Project-architect

Jan-Willem Kuipers is werkzaam bij Vroom sinds januari 2016. Na de Hogeschool van Utrecht (HU) is hij in 2004 afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Hij heeft gewerkt bij architectuurcentrale Thijs Asselbergs, Meyer en van Schooten Architecten en de laatste 8 jaar bij Delfgou. Jan-Willem heeft een mooie portefeuille opgebouwd met bijzondere projecten zoals Keizersgracht, Herengracht, Honthorststraat en Stadhouderskade. Bij Vroom werkt hij als projectleider/ ontwerper van meerdere restauratieprojecten. 

ing. Matthijs Bos  Technisch ontwerper

Matthijs Bos is werkzaam bij Vroom sinds augustus 2015. Eerst als stagiair, daarna als oproepkracht en sinds april 2018 is hij in dienst als technisch ontwerper. Matthijs was na het afronden van een mbo bouwkunde opleiding in de richting architectuur nog niet klaar. Hij besloot zich verder te ontwikkelen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In juli 2017 studeerde hij af in de richting transformatie, renovatie en restauratie.

ir. Letizia Romani  3D Tekenaar

Letizia Romani is sinds november 2022 werkzaam bij Vroom als 3D tekenaar en technisch ontwerper. In 2017 behaalde Letizia haar BSc aan de Roma Tre University (Italië) en in 2020 studeerde zij (magna cum laude) af met een master in ‘Restauratie’ aan de Roma Tre University (Italië). Ze heeft twee jaar werkervaring.

drs. ing. Pieter de Jong Technisch ontwerper

Pieter de Jong werkt sinds maart 2021 als technisch ontwerper bij Vroom. In 2017 behaalde hij zijn BSc aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in transformatie, renovatie en restauratie. Na een korte periode werkervaring te hebben opgedaan, vervolgde hij zijn studie. In 2020 studeerde Pieter (cum laude) af met een master in ‘Historic Building Conservation’ aan de universiteit van York (VK).

Stagiaire (voor periode februari-juli 2023 zijn wij al voorzien)

Wij bieden ieder halfjaar een stageplek aan voor één stagiair van de Hogeschool (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag). De stagiairs doorlopen hun halfjaarlijkse stages en maken kennis van vrijwel alle facetten van het reilen en zeilen van een architectenbureau. De stageperiodes beslaan 100 dagen. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij sollicitatie@vroomarch.nl met uitgebreid CV en motivatie.